Limewash Chiavari Bar Stool

Limewash Chiavari Bar Stool

Limewash Chiavari Bar Stool

Weight 11 lbs
Dimensions 17 x 15 x 46 in